Algemene Voorwaarden

  • Home
  •   /  
  • Algemene Voorwaarden

Navigatie Menu

Reservatie

Je reserveert online, maar wij contacteren je nadien persoonlijk om uw reservering te bespreken of te bevestigen.

Veel gestelde vragen

1. Reservering

Men kan telefonisch, via de website of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door Bazoeka Comm V via e-mail bevestigd. Zodra de reservering door Bazoeka Comm V bevestigd is, wordt er geacht een overeenkomst tussen Bazoeka Comm V en de huurder te zijn tot stand gekomen.

2. Betaling

Al onze prijzen zijn incl. btw en gelden voor 1 huurperiode. De overeengekomen huurperiode en de verschuldigde huurprijs worden schriftelijk vastgelegd in de e-mail die Bazoeka Comm V aan de huurder stuurt ter bevestiging van de reservering. Bij springkastelen worden de prijzen per dag vastgelegd. Facturen onder de €100 worden contant betaald bij terugbrengen door de huurder of bij afhaling door Bazoeka Comm V van het materiaal. Facturen boven de €100 worden contant of via overschrijving betaald binnen een termijn van 5 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijving moet het factuurnummer vermeld worden. Elke laattijdige betaling zal van rechtswege aanleiding geven tot een verwijlintrest van 12% per jaar (met een minimum van 25 euro) zonder dat Bazoeka Comm V de huurder voorafgaandelijk dient in gebreke te stellen.

3. Transport

De transporttarieven bedragen €35 incl. heen en terug en 0,35/ km gerekend zowel heen als terug. In dat bedrag is de laad– en lostijd inbegrepen, alsook de opzettijd bij tenten en springkastelen. De goederen worden geleverd op niveau 0. Indien er trappen of andere obstakels moeten gedaan worden kan een meerkost gevraagd worden.

4. Levering

Bij de levering van tenten en springkastelen door Bazoeka Comm V wordt er door de huurder minstens 1 persoon voorzien om te helpen bij de opzet en installatie van het materiaal. De levering en afhaling gebeurt op een vooraf afgesproken uur. De huurder zal ervoor zorgen dat het gehuurde materiaal onmiddellijk na aankomst in ontvangst genomen kan worden.

 

5. Materiaal

Bij de huur van een springkasteel is de motor, de verlengkabel en het grondzeil inbegrepen. Een springkasteel moet bij voorkeur op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dat niet mogelijk is, is de huurder verplicht om gebruik te maken van het grondzeil. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.

6. Veiligheid

Vóór de ingebruikname van het gehuurde materiaal moeten de instructies uiterst zorgzaam opgevolgd worden. De springkastelen mogen enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, te hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, te drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen etc. op het kasteel toe te laten. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen.

7. Verantwoordelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen vanaf het ogenblik van ophaling door de huurder of levering door Bazoeka Comm V tot en met het ogenblik van afhaling door Bazoeka Comm V of terugbrengen door de huurder en dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Het materiaal blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder, Bazoeka Comm V.

De klant staat in voor de teruggave van de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.

De klant zal instaan voor teruggave van de goederen, zelfs in geval van overmacht.

8. Schade en/of defect

Bij schade, tekorten of defecten dient de huurder Bazoeka Comm V onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0497 927 727. Meldingen van schade na uw event kunnen wij helaas niet meer aanvaarden!

9. Aansprakelijkheid

Voor zover als wettelijk toegelaten kan Bazoeka Comm V niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of voor schade aan personen of aan goederen, van welke aard ook, en ongeacht of deze ongevallen of schade betrekking hebben op het gebruik dan wel installatie/opbergen van het materiaal, vanaf het ogenblik van ophaling door de huurder of levering door Bazoeka Comm V tot en met het ogenblik van afhaling door Bazoeka Comm V of terugbrengen door de huurder. De huurder vergoedt en vrijwaart Bazoeka Comm V integraal voor alle aanspraken van derden omwille van ongevallen of schade, die zich in dezelfde periode hebben voorgedaan.

10. Doorverhuur

Het is verboden om zonder voorafgaandelijke toestemming de gehuurde materialen door te verhuren.

11. Aanvaarding

De overeenkomst tussen Bazoeka Comm V en de huurder impliceert, dat de huurder zich akkoord verklaart met alle bepalingen van deze voorwaarden.

Het Belgisch recht is van toepassing in zoverre aangelegenheden niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld.

Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

 

BELANGRIJK BERICHT

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gelieve de geleverde goederen te controleren.
Bij vaststelling van schade, tekorten of defecten gelieve ons te contacteren op het nummer 0497 927 727 of via email verhuur@bazoeka.be.
Meldingen van schade na uw event kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.

De reiniging van de gehuurde goederen is voor Bazoeka Comm V.

Na controle en reiniging van de bestelling door de verantwoordelijke zullen de mogelijke tekorten, en breuk worden medegedeeld via mail.
De meldinsperiode kan variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na uw event. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 15 kalenderdagen na melding.

Gelieve frituurolie te verwijderen uit de frituur. Indien dit niet gebeurt zullen wij een vergoeding aanrekenen van €25,00 incl. btw.

 

Vragen?
Tel : 0497 927 727
Email : verhuur@bazoeka.be

Start uw feest zoals het hoort met Bazoeka - Events with impact

Bazoeka helpt u bij het realiseren van uw party of event. Neem contact met ons op, wij zorgen voor een persoonlijk aanpak.